Barnkonventionen

Elever på skolgården

Foto: Frida Ström

FN:s konvention om barnets rättigheter

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna. I Kenya och Sverige där Zelmerlöw & Björkman Foundation verkar är barnkonventionen antagen, men i båda länder finns brister kring barns rättigheter i både lagstiftning och praxis.

 

Vad är barnkonventionen?  

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

 

 

Zelmerlöw & Björkman Foundation och barnkonventionen

Zelmerlöw & Björkman Foundation arbetar i huvudsak med artikel 28 i barnkonventionen: barn har rätt till utbildning. Vår mission är att ge barn och unga som lever i fattigdom och utsatthet utbildning och verktyg att påverka sin framtid. Läs mer om hur vi arbetar här.

 

Barn spelar fotboll i Kenya.

Foto: Frida Ström

Kenya har gjort stora framsteg

I Kenya är grundskolan formellt obligatorisk. Sedan 2003 är den även avgiftsfri och nästan alla barn får några års skolgång. Detta har gjort att läs och skrivkunnigheten har ökat markant i Kenya. Undervisningen, särskilt i gymnasiet och på högskolenivå, anses hålla hög kvalitet.

Utvecklingen i landet

Vårt arbete i Kenya