Integritetspolicy

Styrelsen i Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation har den 26 april 2018 antagit följande policy för lagring och hantering av personuppgifter. Denna policy är upprättad enligt GDPR och baserar sig på Berättigat intresse/Intresseavvägning som rättslig grund.

 

Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

 

Ändamål

Ändamålet med lagringen av personuppgifter är att på ett säkert och effektivt sätt administrera de givare som finns till Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation. Det ligger i vårt legitima intresse att till dessa kunna ge relevant och personligt riktad information för att möjliggöra framtida donationer till vår verksamhet.

 

 

Motivering

Motiveringen för lagringen är att kunna inhämta information om våra givare samt kommunicera med dem. Ett nyhetsbrev skickas ut cirka fyra gånger per år samt inbjudningar till olika typer av event som Zelmerlöw & Björkman Foundation arrangerar. Uppgifterna används enbart för internt bruk och lämnas aldrig ut till tredje part annat än till de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra vårt ändamål.

 

Tillämpning och revidering

Styrelsen är ytterst ansvarig för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Generalsekreterare Magdalena Jennstål är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

 

Organisation och ansvar

Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Generalsekreteraren får delegera ansvaret och implementationer till lämplig person på företaget. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

 

Personuppgiftsbehandling

Uppgifter som lagrats i Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundations register är:

 • För- och efternamn
 • Postadress och ort
 • Telefonnummer (i förekommande fall)
 • E-post adress (i förekommande fall)
 • Registreringsdatum
 • Företagsinformation (namn, adress, orgnr)
 • Inkomna donationer
 • Typ av givare
 • Kostönskemål
 • Kläd- och sko storlekar
 • Korrespondens noteringar

 

Den registrerade har rätt att få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. De har rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få utdrag på sina uppgifter.

 

Hur de registrerade informeras

Att vi valt Berättigat Intresse/Intresseavvägning som rättslig grund framgår här på vår webb. Vi informerar löpande de som registreras via separata utskick, nyhetsbrev och inbjudningar till de event som Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation arrangerar.

 

För mer information kontakta oss på info@zbfoundation.se